รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

“สินิตย์” รมช.พาณิชย์ เผยรายชื่อ 13 บริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงอย่างโปร่งใส ผลักดันการสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการต่อเนื่อง

สินิตย์” รมช.พาณิชย์ เผยรายชื่อ 13 บริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงอย่างโปร่งใส ผลักดันการสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการต่อเนื่อง

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา เดินหน้าเชิงรุกสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการ ในการใช้ประโยชน์งานเพลงในเชิงพาณิชย์โดยประกาศรายชื่อบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่ดำเนินการโปร่งใส ตามหลักปฏิบัติที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2566 พร้อมมุ่งยกระดับมาตรฐานการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงต่อเนื่อง

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญ กับการสร้างความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการใช้งานเพลงที่มีลิขสิทธิ์โดยด าเนินการเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่ไม่ถูกต้อง หรือเป็นภาระกับผู้ประกอบการ ซึ่งก่อนหน้านี้ กรมทรัพย์สินทาง ปัญญาได้จัดทำหลักปฏิบัติที่ดีในการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง เพื่อให้บริษัทจัดเก็บฯ นำไปใช้เป็น แนวทางในการดำเนินงาน รวมทั้งมีการประกาศรายชื่อบริษัทที่ปฏิบัติตามเกณฑ์ดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจ และประชาชนทั่วไป ได้ทราบว่าบริษัทเหล่านี้ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส น่าเชื่อถือ และสอดคล้องกับแนวทางที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาให้การรับรอง”

นายสินิตย์ กล่าวว่า “สำหรับปี พ.ศ. 2566 กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศรายชื่อบริษัทจัดเก็บ ค่าลิขสิทธิ์เพลง รวม 13 บริษัท ได้แก่ ลิขสิทธิ์ดนตรี เอ็มพีซีมิวสิค โฟโนไรทส์ อาร์เอ็มเอสพับลิชชิ่ง ออลแดนซ์ ลิขสิทธิ์ โรสมีเดียแอนด์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ดิจิตอลวันโซลูชั่น สไมล์มิวสิคไลเซนซิ่ง ลิขสิทธิ์เพลงไทย จ้วดจ้าด โปรดักชั่นเฮ้า ลิขสิทธิ์เพลงดี มีลิขสิทธิ์ และ ดีเอ็มซี2021 ซึ่งบริษัทเหล่านี้มีการดำเนินการสอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานที่กรมทรัพย์สินทางปัญญากำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดเผยรายชื่อเพลงที่ได้รับ มอบหมายให้เป็นผู้แทนจัดเก็บ พร้อมทั้งอัตราค่าธรรมเนียมการใช้งานเพลงซึ่งจะเรียกเก็บจากผู้ประกอบการ รวมทั้งน าส่งค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งถือเป็นหน้าที่สำคัญของ บริษัทจัดเก็บฯ ที่ช่วยส่งเสริมระบบลิขสิทธิ์ไทยให้เข้มแข็ง และเกิดประโยชน์กับทั้งผู้สร้างสรรค์ เจ้าของลิขสิทธิ์ และผู้ใช้งานอย่างรอบด้าน”

นายสินิตย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า "บริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง ถือเป็นฟันเฟืองสําคัญที่เชื่อมระหว่างเจ้าของ ลิขสิทธิ์เพลง กับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปให้สามารถเข้าถึงงานเพลงที่มีลิขสิทธิ์ได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น เจ้าของลิขสิทธิ์เพลงจึงควรเลือกใช้บริการบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่ดําเนินการตามมาตรฐานที่กรมทรัพย์สิน ทางปัญญากําหนด ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างความมั่นใจว่าจะได้รับค่าลิขสิทธิ์จากงานเพลงของตนครบถ้วนแล้ว ยังสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนทั่วไปที่ต้องการใช้ประโยชน์จากงานเพลงนั้นด้วย" ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://music.ipthailand.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. ค.ศ. 1368