TECA คือใคร

s

สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย

(TECA : Thai Entertainment Content Trade Association)

สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย Thai Entertainment Content Trade Association “TECA” เกิดจากการรวมตัวกันระหว่างบริษัทสิ่งบันทึกเสียงสากลหลักอันได้แก่ บีเอ็มจี, อีเอ็มไอ, โซนี่, ยูนิเวอร์ซัล และวอร์นเนอร์ มิวสิค ร่วมกับบริษัทสิ่งบันทึกเสียงและธุรกิจบันเทิงของไทย เริ่มดำเนินงานเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2545 เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรโดยเป็นสมาชิกตัวแทนเครือข่ายในประเทศไทย (National Group) ของสมาพันธ์ผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียงระหว่างประเทศ (IFPI: The International Federation of the Phonographic Industry) ซึ่งมีสมาชิกกว่า 8,000 บริษัทจากกว่า 70 ประเทศทั่วโลกร่วมกันทำหน้าที่การส่งเสริมคุณค่าของสิ่งบันทึกเสียง
ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.ifpi.org/

บทบาทหน้าที่

ความสำเร็จของอุตสาหกรรมบันเทิงขึ้นอยู่กับความสามารถในการลงทุน การพัฒนาและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อปกป้องให้สมาชิกเจ้าของลิขสิทธิ์ สิ่งบันทึกเสียงได้รับผลตอบแทนที่ถูกต้องเป็นธรรม บทบาทหลักของสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทยคือการส่งเสริมและปกป้องอุตสาหกรรมดนตรีและสิ่งบันทึกเสียง

  • ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งในเรื่องกฎหมายและนโยบายเพื่อส่งเสริมและลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจของสมาชิก
  • ต่อต้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ป้องกัน และปราบปราม โดยเฉพาะการละเมิดลิขสิทธิ์สิ่งบันทึกเสียง โดยดำเนินการร่วมกับภาครัฐเพื่อให้เกิดมาตรการคุ้มครองทางกฎหมายและมาตรการที่เพียงพอและมีการบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ
  • แสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ คิดค้นพัฒนาวิทยาการสมัยใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของอุตสาหกรรมดนตรีและสิ่งบันทึกเสียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคดิจิตอล
  • จัดหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งบันทึกเสียงและอุตสาหกรรมดนตรีและสิ่งบันทึกเสียง รวมถึงรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติต่างๆ ในอุตสาหกรรมบันเทิงทั่วโลกให้กับสมาชิก เช่น สถิติการจำหน่าย, สถิติการละเมิด, มูลค่าของตลาด ซึ่งได้แก่ รายงานสถิติธุรกิจสิ่งบันทึกเสียงทั่วโลก Global Music Report (GMR), สถิติและรางวัล (Charts & Certificates) และ การวิจัยเพื่อพัฒนาการทางอุตสาหกรรมดนตรีและสิ่งบันทึกเสียง เช่น Music Cities
  • สร้างระบบเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ระหว่างกัน
  • สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย (TECA: Thai Entertainment Content Trade Association) เป็นหน่วยงานเดียวในประเทศไทยที่ได้รับมอบหมายในการออกรหัส The International Standard Recording Code (ISRC) ให้กับสิ่งบันทึกเสียง
  • ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งให้ความร่วมมือแก่การจัดกิจกรรมดังกล่าวทั้งโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน
  • ประสานงานกับ องค์กรบริหารจัดการลิขสิทธิ์ บริษัท โฟโนไรทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด “พีเอ็นอาร์” ( Phonorights (Thailand) Ltd. “PNR” )

รายนามกรรมการบริหารสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย
1. นายคาล นิทัศน์ คงขำ

2. นายประชา มนัสถาวร

3. นายคเณศวร์ เพิ่มทรัพย์

4. นางสาวณัฐธิชา รุจิรธำรง

5. นายณฐพล ศรีจอมขวัญ

6. นายณฤทธิ์ พรับจุ้ย

7. นายสามขวัญ ตันสมพงษ์