คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

การเปิดเพลงในสถานประกอบการจะมีต้องมี 2 ส่วนการใช้งานประกอบกันคือ

  1. การเผยแพร่ต่อสาธารณชน (เปิดเพลง/สิ่งบันทึกเสียง) ที่ได้รับอนุญาตสำหรับใช้ในสถานประกอบการ 
  2. เพลง/สิ่งบันทึกเสียงที่ใช้ในสถานประกอบการต้องเป็นซีดีถูกลิขสิทธิ์ แต่หากเป็นไฟล์เพลงที่ดิจิตอลจำเป็นต้องได้รับอนุญาตทำซ้ำเพื่อใช้สำหรับประกอบธุรกิจเพื่อการค้า/ เชิงพาณิชย์ เท่านั้นข้อมูลเพิ่มเติมขอโปรดติดประสานต่อ โฟโนไรทส์ฯ “พีเอ็นอาร์” (Phonorights “PNR”) อีเมล์ Musicdelivery@teca.co.th

การทำซ้ำคือ การบันทึกไฟล์เพลงลงในเครื่องคอมพิวเตอร์/ระบบ, โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์ใดๆ เพื่อใช้สำหรับธุรกิจในสถานประกอบการเพื่อประโยชน์ทางการค้า/เชิงพาณิชย์

ได้ การอนุญาตทำซ้ำคือการให้อนุญาตใช้/ทำซ้ำ (บันทึก) ไฟล์เพลงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณชนในสถานประกอบการ ส่วนบริการจัดส่งไฟล์เพลงเป็นการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า โดยโฟโนไรทส์ฯ “พีเอ็นอาร์” มีบริการจัดส่งเพลงพีเอ็นอาร์มิวสิคเดลิเวอรี่ 3 รูปแบบได้แก่ ไฟล์, ซีดี และ กล่องบรรจุเพลง (PNR MDS Box) ขึ้นอยู่กับความสะดวกของการใช้งานของผู้ขอลิขสิทธิ์/ลูกค้า ซึ่งไฟล์เพลงจะเป็นรูปแบบที่นิยมเพราะสะดวกและรวดเร็วมากที่สุด

เนื่องจาก 2 บริษัทนี้ดูแลลิขสิทธิ์คนละส่วน คือเอ็มพีซีเป็นผู้บริหารจัดการให้อนุญาตลิขสิทธิ์เผยแพร่ต่อสาธารณชนในที่สาธารณะ ส่วนโฟโนไรทส์ฯ “พีเอ็นอาร์” เป็นผู้บริหารจัดการให้อนุญาตลิขสิทธิ์ทำซ้ำ(บันทึก) เพื่อเผยแพร่ในที่สาธารณะ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องชำระแยกตามบริษัทที่บริหารจัดการและตามระบบบัญชี ในทางปฏิบัติจะไม่ยุ่งยากเนื่องจากทั้งสององค์กรจะประสานงานร่วมกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ขอลิขสิทธิ์

สามารถติดต่อ
- สิทธิ์ทำซ้ำ (Reproduction Right) การคัดลอก เลียนแบบ ทำสำเนา บันทึกเสียง จากต้นฉบับเพลงหรือสำเนาเพลง ไม่ว่าทั้งเพลงหรือแค่บางส่วน เช่น  การทำสำเนาไฟล์เพลงลงในเครื่องหรือระบบคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ใช้เปิดเพลงในสถานประกอบการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขออนุญาตใช้สิทธิ์ทำซ้ำได้ที่ บริษัท โฟโนไรทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด คุณเพขรรัช (เพชร) เบอร์โทร 02-203-1002-3 ต่อ 204  อีเมล์ petcharat@teca.co.th 
- สิทธิ์เผยแพร่ต่อสาธารณชน (Communication to Public/Public Performance Right) หมายถึง การทำให้ปรากฎต่อผู้คนที่สามารถเข้าถึงหรือได้ยินเสียงเพลง โดยวิธีการใดๆ ที่ได้จัดทำขึ้น เช่น ทางวิทยุ โทรทัศน์ หรือสถานประกอบการต่างๆ อาทิ เช่น ร้านอาหาร, ร้านค้า, ห้างสรรพสินค้า, สายการบิน, โรงแรม, โรงพยาบาล, ฟิตเนส, โบว์ลิ่ง, ผับ/บาร์, คาราโอเกะ, สปา, สถานเสริมควสามงาม, โรงภาพยนตร์,  เป็นต้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขออนุญาตใช้สิทธิเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ที่ บริษัท เอ็มพีซี มิวสิค จำกัด คุณปัทมา (นุ้ย)เบอร์โทร 02-069-2313 ต่อ 106  อีเมล์ pattama@mpcmusic.co.thคำถามจากสมาชิก

ไม่ซ้ำซ้อนเพราะทั้ง 3 องค์กรทำงานร่วมกันโดยบริหารจัดการต่างลิขสิทธิ์กัน
- สิ่งบันทึกเสียง: โฟโนไรทส์ฯ “พีเอ็นอาร์” บริหารจัดการลิขสิทธิ์ทำซ้ำและเผยแพร่ต่อสาธารณชน
- งานดนตรีกรรม: เอ็มซีทีบริหารจัดการลิขสิทธิ์เผยแพร่ต่อสาธารณชน
- สิ่งบันทึกเสียง + งานดนตรีกรรม: เอ็มพีซีได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนของ โฟโนไรทส์ฯ “พีเอ็นอาร์” และ เอ็มซีที บริหารจัดการลิขสิทธิ์เผยแพร่ต่อสาธารณชน

สามารถทำได้ องค์กรบริหารจัดการลิขสิทธิ์รวมถึง โฟโนไรทส์ฯ “พีเอ็นอาร์” (Phonorights “PNR”) เป็นผู้ได้รับมอบหมายการดำเนินการ ดังนั้นขอบเขตการมอบอำนาจให้กับโฟโนไรทส์ “พีเอ็นอาร์” ขึ้นอยู่กับเจ้าของลิขสิทธิ์ การมอบอำนาจให้ไม่จำเป็นต้องให้ทุกกลุ่มลูกค้าหรือมีเงื่อนไขได้ แต่ต้องเป็นลิขสิทธิ์ในงานสิ่งบันทึกเสียงเท่านั้น

สามารถทำได้โดยแจ้งล่วงหน้า แต่ทั้งนี้จะต้องไม่กระทบกับลิขสิทธิ์ที่ โฟโนไรทส์ฯ “พีเอ็นอาร์” และ/หรือลิขสิทธิ์ที่เอ็มพีซีได้ให้อนุญาตก่อนมีการเปลี่ยนแปลง

สามารถทำได้ แต่ขอให้แจ้งทาง โฟโนไรทส์ฯ “พีเอ็นอาร์ล่วงหน้าสำหรับอ้างอิงและการตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์

โฟโนไรทส์ฯ “พีเอ็นอาร์” ไม่มีการเก็บค่าสมาชิกแต่เป็นการหักค่าบริหารจัดการจากส่วนแบ่งรายได้ แต่หากต้องการให้ดูแลเรื่องกฎหมาย อาทิเช่น การจัดเก็บหลักฐานการละเมิด การส่งจดหมายแจ้งเตือน การดำเนินคดีลิขสิทธิ์ต้องเป็นสมาชิกสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทยซึ่งจะมีค่าสมาชิกสมาคม

ผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียงทั้งบุคคลและในนามบริษัทสามารถเป็นสมาชิก โฟโนไรทส์ฯ “พีเอ็นอาร์” ได้ 

โฟโนไรทส์ฯ “พีเอ็นอาร์” เป็นสมาชิกระหว่างประเทศ (National Group) ของสมาพันธ์ผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียงระหว่างประเทศ (IFPI: The International Federation of the Phonographic Industry) ซึ่งมีหลักธรรมาภิบาล (Code of Conduct) สำหรับองค์กรบริหารจัดการลิขสิทธิ์ ซึ่งจะต้องดำเนินการด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และเสมอภาคกับทุกสมาชิก ซึ่งจะมีการกำกับดูแลจากบอร์ดบริหารที่มาเป็นสมาชิกและ IFPI

กฎหมายลิขสิทธิ์ระบุชัดเจนเจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการให้อนุญาตหรือไม่อนุญาต ตามกฎหมายจะไม่สามารถจัดเก็บลิขสิทธิ์หากไม่ได้รับอนุญาตจากสมาชิก 100% ดังนั้น โฟโนไรทส์ฯ “พีเอ็นอาร์” ไม่เคยจัดเก็บลิขสิทธิ์สิ่งบันทึกเสียงที่ไม่ใช่สมาชิก

หากลูกค้าเปิดเพลงจากซีดีที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ทำซ้ำ โดยต้องไม่มีการนำเพลงออกจากซีดีมาทำซ้ำหรือบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์/ระบบ, โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์ใดๆ และลูกค้าไม่มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์กล่องมิวสิคเดลิเวอรี่ของโฟโนไรทส์ “พีเอ็นอาร์”

ตรงกันโดยจะจัดสรรส่วนแบ่งรายได้ลิขสิทธิ์ทุกๆ ไตรมาสตามตารางที่กำหนดล่วงหน้าทุกต้นปี 

ผู้ขอสามารถใช้รหัสที่ได้รับมาจากประเทศอื่นได้ต่อไป แต่อาจจะขอออกรหัสสิ่งบันทึกเสียงสากล (ISRC) ในประเทศไทยเพิ่มอีกรหัสสำหรับสิ่งบันทึกเสียงที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในประเทศไทย  โดยสามารถยื่นคำขอรหัสสิ่งบันทึกเสียงสากล (ISRC) กับสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย (TECA: Thai Entertainment Content Trade Association)

เป็นความเข้าใจที่ผิด รหัสสิ่งบันทึกเสียงสากล (ISRC) สามารถใช้ได้ทั่วโลกและในทุกสถานการณ์ที่สิ่งบันทึกเสียงนั้นถูกใช้ ยกเว้นผู้ขอมีความประสงค์ต้องการแยกรหัสของแต่ละประเทศ