DETAIL NEWS

ขอเชิญร่วมส่งผลงานทรัพย์สินทางปัญญาเข้าประกวดรับรางวัล IP CHAMPION 2021

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทุกท่าน ส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อรับรางวัล IP Champion 2021 คุณพร้อมสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมของกรมทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดผ่านระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

Link : https://event.moc.go.th/th/event/detail/2876