รายระเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

“สินิตย์ เลิศไกร” รมช.พาณิชย์ หนุนผู้ประกอบการไทย สร้างความได้เปรียบทางการค้า พร้อมลุยตลาดต่างประเทศได้อย่างมั่นใจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

     นายสินิตย์ เปิดเผยว่า “กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายส่งเสริมภาคธุรกิจไทยขยายช่องทาง การตลาดไปยังต่างประเทศ โดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือสร้างแต้มต่อทางธุรกิจ พร้อมส่งเสริม ผู้ประกอบการไทยจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาก่อนส่งออกสินค้าไปขายต่างประเทศ เพื่อป้องกัน การลอกเลียนหรือหาประโยชน์จากผลงานความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการไทย โดยผู้ประกอบการไทย สามารถยื่นขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าผ่านระบบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (Madrid Protocol) และระบบจดทะเบียนสิทธิบัตรระหว่างประเทศ (Patent Cooperation Treaty : PCT) ได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการไทยได้รับ ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย”

     นายสินิตย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “นอกจากนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญายังได้จัดทาตัวอย่าง ข้อสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ประกอบการไทย นาไปปรับใช้ในการทาสัญญากับคู่ค้าต่างประเทศได้อย่างมั่นใจ โดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างสัญญา ได้ทางเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา”

     นายสินิตย์ กล่าวทิ้งท้ายว่า “กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้วางแนวทางป้องกันการละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ก่อนส่งออกสินค้าไปตลาดต่างประเทศโดยสร้าง ความตระหนักให้ผู้ประกอบการไทยมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ในต่างประเทศ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสานักงานทรัพย์สินทางปัญญาต่างประเทศ โดยเฉพาะ ประเทศคู่ค้าสาคัญ อาทิ จีน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นต้น เพื่อช่วยเหลือ และแก้ปัญหาเมื่อผู้ประกอบการไทยถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ หากเกิดปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ ผู้ประกอบการไทยสามารถติดต่อ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เพื่อขอรับคาแนะนาในการดาเนินการเพื่อยับยั้งการถูกละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว ซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมทรัพย์สินทาง ปัญญา โทร.1368”