รายระเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

23 ส.ค. นี้ เริ่มใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ “สินิตย์” รมช.พาณิชย์ ยกระดับความคุ้มครองงานลิขสิทธิ์บนสื่อออนไลน์

     นายสินิตย์ เปิดเผยว่า "กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผลักดันการแก้ไขพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ได้สำเร็จ โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นการปรับปรุงข้อกฎหมายให้เท่าทันการค้ายุคดิจิทัล และยกระดับการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์บนสื่อออนไลน์ตลอดจนสนับสนุนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาล โดยเจ้าของแพลตฟอร์ม เช่น Facebook Youtube สามารถถอดงานละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบได้ทันทีเมื่อได้รับการแจ้งจากเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการทางศาล รวมทั้งกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ใช้บริการ ผู้ผลิต และผู้ขายอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อละเมิดลิขสิทธิ์"

     นายสินิตย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า "นอกจากมาตรการป้องปรามการละเมิดลิขสิทธิ์บนสื่อออนไลน์แล้วกฎหมายฉบับนี้ยังได้ขยายอายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์งานภาพถ่ายไปตลอดชีวิตของผู้สร้างสรรค์ และคุ้มครองต่อเนื่องไปอีก 50 ปี หลังจากผู้สร้างสรรค์เสียชีวิต เพื่อให้ศิลปินผู้สร้างสรรค์ชาวไทยรวมถึงทายาทได้รับประโยชน์จากเรื่องดังกล่าว โดยสอดคล้องกับหลักสากลและรองรับการเข้าเป็นภาคีความตกลงสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Copyright Treaty : WCT) ซึ่งประเทศไทยได้ยื่นภาคยานุวัฒิสารต่อองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาดังกล่าวแล้ว โดยจะมีผลให้ประเทศไทยได้เป็นสมาชิกลำดับที่ 113 ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป"

     ด้าน นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวว่า "ขอขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่เล็งเห็นความสำคัญและร่วมผลักดัน พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ ฉบับนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยเชื่อมั่นว่ากฏหมายดังกล่าวจะช่วยยกระดับการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ไทยให้ตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจในยุคดิจิทัล รวมทั้งส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงายลิขสิทธิ์ของศิลปินไทย ขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเดินหน้าสร้างสรรค์ความตระหนักรู้ โดยจัดให้มีการสัมมนาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ และจะประกาศกระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ หากศิลปินผู้สร้างสรรค์หรือประชาชนทั่วไปมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองกฎหมาย กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร 02-5475191"