รายระเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

“จุรินทร์” ลุยแก้ กม.ลิขสิทธิ์ สำเร็จ! เตรียมบังคับใช้ 23 สิงหาคมนี้ ตั้งเป้ายกระดับความคุ้มครองงานลิขสิทธิ์บนสื่อออนไลน์ หนุนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยสู่สายตาชาวโลก

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ เปิดเผยว่า “กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผลักดันการแก้ไข พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้สําเร็จ ซง่ึ เป็นการปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธิ์ให้ทันกับการค้า ยุคดิจิทัล โดยเฉพาะมาตรการระงับการละเมิดลิขสิทธิ์บนสื่อออนไลน์ ซึ่งผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เช่น Facebook YouTube สามารถนํางานละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบได้ทันทีเมื่อได้รับการแจ้งเตือนจากเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยไม่ต้อง ผ่านกระบวนการทางศาล ทําให้สามารถระงับการละเมิดลิขสิทธิ์บนสื่อออนไลน์ได้อย่างท่วงที อีกทั้งยังเป็นกลไกที่ช่วย สนับสนุนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งเป็นนโยบายสําคัญของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องการผลักดันอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ที่มีศักยภาพของไทยซึ่งมีมูลค่ากว่า 209,000 ล้านบาท ให้ก้าวไปสู่ระดับโลก โดยนําต้นทุนทางวัฒนธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย มาต่อยอดและ ส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานลิขสิทธิ์ใหม่ๆ รุกตลาดซื้อขายผลงานศิลปะในโลกดิจิทัล ผลงาน NFT รองรับการค้า ในโลก Metaverse ช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและดึงดูดนักลงทุนต่างชาติมาลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ งานลิขสิทธิ์ของไทยมากขึ้น”

       นายวุฒิไกร กล่าวว่า “นอกจากมาตรการป้องปรามการละเมิดลิขสิทธิ์บนสื่อออนไลน์แล้ว กฎหมาย ดังกล่าวยังมีการขยายอายุความคุ้มครองงานภาพถ่ายไปตลอดชีวิตของผู้สร้างสรรค์และคุ้มครองต่อไปอีก 50 ปี หลังจากผู้สร้างสรรค์เสียชีวิต เพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญา โลก (WIPO Copyright Treaty: WCT) ซึ่งศิลปินไทยผู้สร้างสรรค์จะได้ประโยชน์จากเรื่องดังกล่าวด้วยเช่นกัน”

       “สําหรับความคืบหน้าล่าสุด กฎหมายดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ อย่างเป็นทางการในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ระหว่างนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเดินหน้าเตรียมความพร้อมสําหรับ การออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว และเตรียมยื่นภาคยานุวัติสาร สําหรับการเข้าเป็นภาคี WCT ของประเทศไทยต่อไป ทั้งนี้ กรมฯ ขอขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่เล็งเห็นความสําคัญและร่วมผลักดัน พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ ฉบับนี้ให้ สําเร็จลุล่วง ไปด้วยดี” นายวุฒิไกร กล่าวทิ้งท้าย