รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

“วุฒิไกร” โชว์นโยบายขับเคลื่อนทรัพย์สินทางปัญญาไทยในเวทีโลก พร้อมเดินหน้าเข้าร่วมสนธิสัญญาลิขสิทธิ์ดิจิทัล

     นายวุฒิไกร เปิดเผยว่า “กรมทรัพย์สินทางปัญญาในฐานะตัวแทนประเทศไทยได้รับเกียรติให้ร่วม กล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO General Assembly : WIPO GA) เพื่อแสดงนโยบายและพัฒนาการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศตลอดช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเน้นการนํา เทคโนโลยีมาพัฒนาระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไทย ควบคู่กับการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ข้ามผ่านประเทศที่มีกับดักรายได้ปานกลาง”

     นายวุฒิไกร กล่าวเพิ่มเติมว่า “โอกาสนี้ กรมฯ ได้ยื่นภาคยานุวัติสารเข้าเป็นสมาชิกสนธิสัญญา ว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก หรือ WIPO Copyright Treaty (WCT) เพื่อยกระดับ การคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ไทยให้สามารถบังคับใช้สิทธิในประเทศภาคีสมาชิก สามารถระงับการละเมิดลิขสิทธิ์ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทันท่วงที ตอบโจทย์การค้ายุคดิจิทัล สร้างบรรยากาศทางการค้าการลงทุนในประเทศ พร้อมกันนี้ กรมฯ ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) และมูลนิธิเครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศไทย เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับชื่อโดเมน ของไทย ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงการปกป้องสิทธิที่เป็นธรรม ประหยัด และรวดเร็วอีกด้วย”

     นอกจากนี้ กรมฯ ได้เข้าพบ Mr. Daren Tang ผู้อํานวยการใหญ่ WIPO และ Ms. Wang Binyingรองผู้อํานวยการใหญ่ WIPO เพื่อหารือแนวทางส่งเสริมการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริมการใช้ soft power ผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้เป็นที่รู้จัก และ เสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา อีกทั้งแลกเปลี่ยน แนวทางการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสํานักงานทรัพย์สินทางปัญญาต่างประเทศ อาทิ สํานักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหภาพยุโรป และสํานักงานทรัพย์สินทางปัญญาสิงคโปรเ์ป็นต้น เพื่อร่วมกัน พัฒนาแนวทางความร่วมมือทวิภาคีด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างกันในอนาคต