side-area-logo

THAI ENTERTAINMENT CONTENT TRADE ASSOCIATION

สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย
logo_TECA

TH | EN     facebook_circle_color


สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย
“THAI ENTERTAINMENT CONTENT TRADE ASSOCIATION”

หรือ TECA ได้เกิดจากการรวมตัวกันระหว่างบริษัทที่ประกอบกิจการ เกี่ยวกับธุรกิจบันเทิงของไทยและต่างประเทศ เริ่มดำเนินงานเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2545 โดยมีสมาชิก
ค่ายเพลงสากลและสมาชิกเพลงไทยอีก 9 บริษัท ประกอบด้วย

1. บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท ยูนิเวอร์ซัล มิวสิค (ประเทศไทย) จำกัด
3. บริษัท วอร์เนอร์ มิวสิค (ประเทศไทย) จำกัด
4.บริษัท ฮิตแมน จำกัด
5. บริษัท บัตเตอร์ฟลาย เรคคอร์ด จำกัด
6. บริษัท เคพีเอ็น มิวสิค แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
7. บริษัท โอเรียนท์ มิวสิค จำกัด
8. บริษัท รีโวล์ มิวสิค ครีเอชั่น จำกัด
9. บริษัท สไปร์ซซี่ ดิสก์ จำกัด

-บทบาทของสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย ความสำเร็จของอุตสาหกรรมบันเทิงขึ้นอยู่กับความสามารถในการลงทุนและการพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อให้ได้
รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าบทบาทของสมาคมฯ คือการเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่อุตสาหกรรมบันเทิงทุกแขนงให้ตระหนักถึงศักยภาพที่ตนที่มีอยู่ ดังนั้นสมาคมฯ จึงแสวงหา
กิจกรรมในรูปแบบต่างๆเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจของมวลสมาชิกให้เกิดการพัฒนาและการสร้างสรรค์งานใหม่ๆออกสู่สังคม ซึ่งกิจกรรมเหล่านั้นได้แก่

– สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดบทบัญญัติกฎหมายภายในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อให้มีการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะการละเมิดลิขสิทธิ์โดยอาศัย
เทคโนโลยีใหม่ๆ นอกจากนี้สมาคมฯ ยังเป็นตัวแทนของสมาชิกในการร้องเรียนเพื่อรักษาผลประโยชน์และร่วมเจรจาในการดำเนินการทางนิติบัญญัติด้วย

– ต่อต้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอาชญากรรมที่คุกคามอุตสาหกรรมบันเทิงมาโดยตลอดโดยในแต่ละปีจะสร้างความเสียหายต่อ
ธุรกิจเป็นมูลค่านับหลายพันล้านบาท ดังนั้น สมาคมฯจึงได้เข้าร่วมในกิจกรรมการต่อต้านการละเมิดลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆของอุตสาหกรรมบันเทิง
โดยดำเนินการร่วมกับภาครัฐเพื่อให้เกิดมาตรการคุ้มครองทางกฎหมายที่เพียงพอและมีการบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ

– ให้ความเป็นอิสระแก่สมาชิก สมาชิกในสถานะภาคธุรกิจ หรือ ภาคการคิดสร้างสรรค์ สามารถดำเนินกิจกรรมของตนไปได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการดำเนินการปกป้อง
สิทธิ์จากผู้กระทำละเมิดเนื่องจากสมาคมฯ เป็นผู้ดำเนินการต่อต้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแก่สมาชิก

– แสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย ได้ร่วมในการคิดค้นพัฒนาวิทยาการสมัยใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ
อุตสาหกรรมบันเทิงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พัฒนาการทางด้านอินเตอร์เน็ต และการผลิตสิ่งบันทึกเสียงในรูปแบบ Digital และAnalog เพื่อป้องกันการทำละเมิด

-จัดหาข้อมูลข่าวสาร สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทยจัดหาข้อมูลข่าวสารและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติต่างๆในอุตสาหกรรมบันเทิงทั่วโลก เช่น สถิติการจำหน่าย, สถิติ
การละเมิด, มูลค่าของตลาด,รายงานสภาพการตลาดอุตสาหกรรมบันเทิงทั้งของไทยและต่างประเทศ, ข้อมูลวิชาการตลอดถึงรายงานความคืบหน้าในประเด็นข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิข้างเคียง นอกจากนี้สมาคมฯ ยังเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการของอุตสาหกรรมบันเทิงด้านต่างๆ ให้สื่อมวลชนได้รับทราบ
อีกด้วย

– สร้างระบบเครือข่าย สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทยเป็นสมาชิกของ AMIAหรือ ASEAN Music Industry Association ซึ่งเป็นองค์กรอิสระของกลุ่มประเทศ
อาเซียนที่มีบทบาทในเวทีของอาเซียนและเป็นสมาชิกระดับ National Group ของ IFPI(The International Federation of the Phonographic Industry) ซึ่งเป็นสมาพันธ์
ผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียงระหว่างประเทศซึ่งมีสมาชิกกว่า 1,400 บริษัทจากกว่า 75ประเทศ (90%) ทั่วโลกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน และเป็นการเปิดช่องให้มีการร่วม
ลงทุนระหว่างกันอีกด้วย

– ดำเนินการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทยจะดำเนินการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยมุ่งเน้นให้การศึกษา
แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไปตลอดจนนักเรียนนักศึกษา หรือผู้ประกอบการที่ประสงค์จะนำงานอันมีลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมบันเทิงไปใช้ในกิจกรรมของตน ให้มีความรู้
และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิ์และการบังคับใช้สิทธิทางกฎหมาย รวมทั้งไม่สนับสนุนสิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ที่ผิดกฎหมายไป
พร้อมกันเช่น การจัดสัมมนา, จัดนิทรรศการ หรือการตีพิมพ์เผยแพร่เอกสารและประชาสัมพันธ์รวมทั้งให้การสนับสนุนแก่การจัดกิจกรรมดังกล่าวทั้งโดยหน่วยงานของรัฐ
และเอกชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานนอกเหนือไปจากการปราบปรามด้วยอีกทางหนึ่ง

– พัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศ การสร้างเครือข่ายและการเชื่อมโยงติดต่อกับอุตสาหกรรมบันเทิงแขนงต่างๆทั้งในและต่างประเทศจะเป็นหนทางหนึ่ง
ที่น่าจะทำให้เกิดผลดีต่ออุตสาหกรรมบันเทิงของไทยนอกจากจะทำให้เกิดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้ทัดเทียมและก้าวไปสู่ความเป็นสากลได้แล้ว ยังเป็นการ
ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกันได้เป็นอย่างดีสมาคมฯ จะดำเนินการประสานงานและติดต่อกับอุตสาหกรรมบันเทิงของประเทศอื่นๆเพื่อให้เกิดการติดต่อ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน นอกจากนี้ สมาคมฯจะจัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวงการอุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศไทย

– ศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจเพลง สมาคมฯ มีหน่วยงาน Phonorights (Thailand) Ltd.และ Music One Digital Co.,Ltd.ซึ่งทำหน้าที่ประสานงานให้ข้อมูลเพลง, ศิลปิน
และกิจกรรมของค่ายเพลงสมาชิกรวมถึงการขออนุญาตการใช้งานเพลงทั้งสากลและไทย ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/teca.ifpi

***********************************************

สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย (TECA)
23/8 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์. 0-22031002-3 โทรสาร. 0-22031010
ifpithai@teca.co.th , songyot@teca.co.th , support@teca.co.th

***************************************************

logo_TECA

 facebook_circle_color


ระเบียบและขั้นตอนการออก ISRC CODE

ISRC CODE คืออะไร
ย่อมาจาก International Standard Recording Code
คือ รหัสสากลของสิ่งบันทึกเสียง ซึ่งสามารถใช้ได้ทั่วโลกโดยจะแสดงแหล่งที่มาแต่ละประเทศของสิ่งบันทึกเสียง

ISRC CODE มีประโยชน์อย่างไร
ผู้ที่เป็นเจ้าของสิ่งบันทึกเสียง แล้วต้องการที่นำผลงานดังกล่าวไปทำการค้าในตลาดต่างประเทศ ซึ่งมีข้อบังคับให้มีรหัสของ ISRC เพื่อรับรองว่าผลงานดังกล่าวมีที่มาอย่าง
ถูกต้อง ISRC Code สามารถใช้ได้ทั่วโลกที่มี ISRC เช่นเดียวกันกับประเทศไทย หากไม่มีรหัสดังกล่าวก็ไม่สามารถทำการค้าหรือขายในต่างประเทศได้

ใครเป็นผู้มีหน้าที่ออก ISRC CODE
สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย เป็นผู้มีหน้าที่ออก ISRC CODE หรือเป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยในการออก ISRC Code ของสิ่งบันทึกเสียง

หลักเกณฑ์ในการออกให้ ISRC CODE
สมาคมฯ จะออกรหัสให้ทั้งที่เป็นสมาชิกของสมาคมและไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมโดยหลักการจะออก ISRC CODE ให้เพียงครั้งแรกเท่านั้น หลังจากนั้นผู้ใช้สามารถ
กำหนดรหัสของตนเองต่อไปได้เองตลอดไป ในการออกรหัสสมาคมกำหนดรหัสนำหน้าให้ 7 หลัก ดังตัวอย่างต่อไปนี้

TH – AAA-08-XXXXX คือ

TH คือ รหัสประเทศ ทางสมาคมเป็นผู้กำหนดให้ ห้ามเปลี่ยนแปลง

AAA คือ รหัสบริษัทของผู้ขอรหัส ซึ่งจะไม่ซ้ำกับรายอื่นรหัสโดยสมาคมเป็นผู้กำหนดรหัสบริษัทให้ ห้ามเปลี่ยนแปลง

08 คือ ปี ค.ศ. ที่เจ้าของลิขสิทธิ์ได้ทำ Mastering เสร็จสมบูรณ์ โดยที่สมาคมจะออกให้เป็น ค.ศ. ปัจจุบันที่ขอรหัส และในปีต่อไปก็ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันเปลี่ยนตามปีที่ผลิตเสร็จ

XXXXX คือ รหัสที่ทางผู้ผลิตหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ต้องกำหนดลำดับเองตามความเหมาะสม

 

หลักฐานในการขอ ISRC CODE

 1. กรอกแบบฟอร์ม (ISRC Application Form) Download Now
 2. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
 3. ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้สำเนาบัตรประชาชน หรือกรณีเป็นบุคคลต่างด้าวให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง หมายเหตุ : เอกสารตามข้อ 2 และ 3 ต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วยผู้มีอำนาจลงนามทุกหน้า

 

ขั้นตอนในการขอ ISRC CODE

 1. ส่งหลักฐานให้กับสมาคม พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียม จำนวน 1,070 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) สามารถชำระค่าธรรมเนียมโดยการโอนผ่านธนาคาร ตามด้านล่างนี้

  ชื่อบัญชี:สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่
  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 028-2-06044-4

  เมื่อชำระแล้ว
  กรุณาแฟ็กซ์ใบโอนเงินมาที่เบอร์:02-203-1061

  ติดต่อสอบถาม
  ฝ่ายบัญชีการเงิน คุณศิวพร เตรียมกิจสวัสดิ์
  โทร.02-203-1002-3 ต่อ 103

  (ค่าธรรมเนียมสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%) ตามชื่อที่อยู่ดังนี้
  สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย
  23/8 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ
  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 1 0 9 5 4 5 0 0 0 0 8 1
  .

 2. สมาคมออกรหัสให้โดยทางอีเมลย์ภายใน 1 อาทิตย์หลังจากได้รับหลักฐานและรับชำระเงินแล้ว พร้อมกับจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีทางไปรษณีย์

 

หน้าที่ของผู้ที่ได้รับ ISRC CODE

  1. เมื่อมีการออกหมายเลข ISRC CODE โดยเจ้าของลิขสิทธิ์แล้ว เจ้าของลิขสิทธิ์มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลให้สมาคมทราบถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้
   ลำดับ Last Name หมายเลข ISRC ชื่ออัลบั้ม ชื่อเพลง ชื่อนักร้อง ประเภทสินค้า

   .

  2. การแจ้งตามข้อ 1. เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถแจ้งได้ทางอินเตอร์เน็ตที่อีเมล์ ได้ที่ pairin@teca.co.th
   หรือ ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของสมาคมฯ ข้างต้น
   .
  3. การแจ้งตามข้อ 1. เจ้าของลิขสิทธิ์จะต้องแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้สมาคมฯทราบทุก 6 เดือน คือ
   ข้อมูล 6 เดือนแรก แจ้งภายในเดือน ก.ค. ของปีนั้น ๆ
   และอีก 6 เดือนหลังต้องแจ้งภายใน ม.ค. ในปีถัดไป

หมายเหตุ
การขอรายละเอียดังกล่าว เป็นการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำข้อมูลทางสถิติของทางสมาคมฯ เพื่อรายงานต่อหน่วยงานในต่างประเทศ (IFPI : International Federation of the Phonographic Industry) ซึ่งเป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมเพลงทั่วโลก

* ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ ISRC CODE ได้ใน *
http://ifpi.org
http://isrc.ifpi.org/en/
http://ifpi.org/content/library/isrc_handbook.pdf