side-area-logo

THAI ENTERTAINMENT CONTENT TRADE ASSOCIATION

สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย
TECA_Logo

TH | EN     facebook_circle_color


สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย
“THAI ENTERTAINMENT CONTENT TRADE ASSOCIATION”

หรือ TECA ได้เกิดจากการรวมตัวกันระหว่างบริษัทที่ประกอบกิจการ เกี่ยวกับธุรกิจบันเทิงของไทยและต่างประเทศ เริ่มดำเนินงานเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2545 โดยมีสมาชิก
ค่ายเพลงสากลและสมาชิกเพลงไทยอีก 8 บริษัท ประกอบด้วย

1. บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท ยูนิเวอร์ซัล มิวสิค (ประเทศไทย) จำกัด
3. บริษัท วอร์เนอร์ มิวสิค (ประเทศไทย) จำกัด
4.บริษัท ฮิตแมน จำกัด
5. บริษัท บัตเตอร์ฟลาย เรคคอร์ด จำกัด
6. บริษัท เคพีเอ็น มิวสิค แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
7. บริษัท รีโวล์ มิวสิค ครีเอชั่น จำกัด
8. บริษัท สไปร์ซซี่ ดิสก์ จำกัด

-บทบาทของสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย ความสำเร็จของอุตสาหกรรมบันเทิงขึ้นอยู่กับความสามารถในการลงทุนและการพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าบทบาทของสมาคมฯ คือการเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่อุตสาหกรรมบันเทิงทุกแขนงให้ตระหนักถึงศักยภาพที่ตนที่มีอยู่ ดังนั้นสมาคมฯ จึงแสวงหากิจกรรมในรูปแบบต่างๆเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจของมวลสมาชิกให้เกิดการพัฒนาและการสร้างสรรค์งานใหม่ๆออกสู่สังคม ซึ่งกิจกรรมเหล่านั้นได้แก่

– สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดบทบัญญัติกฎหมายภายในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อให้มีการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะการละเมิดลิขสิทธิ์โดยอาศัยเทคโนโลยีใหม่ๆ นอกจากนี้สมาคมฯ ยังเป็นตัวแทนของสมาชิกในการร้องเรียนเพื่อรักษาผลประโยชน์และร่วมเจรจาในการดำเนินการทางนิติบัญญัติด้วย

– ต่อต้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอาชญากรรมที่คุกคามอุตสาหกรรมบันเทิงมาโดยตลอดโดยในแต่ละปีจะสร้างความเสียหายต่อธุรกิจเป็นมูลค่านับหลายพันล้านบาท ดังนั้น สมาคมฯจึงได้เข้าร่วมในกิจกรรมการต่อต้านการละเมิดลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆของอุตสาหกรรมบันเทิง โดยดำเนินการร่วมกับภาครัฐเพื่อให้เกิดมาตรการคุ้มครองทางกฎหมายที่เพียงพอและมีการบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ

– ให้ความเป็นอิสระแก่สมาชิก สมาชิกในสถานะภาคธุรกิจ หรือ ภาคการคิดสร้างสรรค์ สามารถดำเนินกิจกรรมของตนไปได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการดำเนินการปกป้องสิทธิ์จากผู้กระทำละเมิดเนื่องจากสมาคมฯ เป็นผู้ดำเนินการต่อต้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแก่สมาชิก

– แสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย ได้ร่วมในการคิดค้นพัฒนาวิทยาการสมัยใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของอุตสาหกรรมบันเทิงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พัฒนาการทางด้านอินเตอร์เน็ต และการผลิตสิ่งบันทึกเสียงในรูปแบบ Digital และAnalog เพื่อป้องกันการทำละเมิด

-จัดหาข้อมูลข่าวสาร สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทยจัดหาข้อมูลข่าวสารและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติต่างๆในอุตสาหกรรมบันเทิงทั่วโลก เช่น สถิติการจำหน่าย, สถิติการละเมิด, มูลค่าของตลาด,รายงานสภาพการตลาดอุตสาหกรรมบันเทิงทั้งของไทยและต่างประเทศ, ข้อมูลวิชาการตลอดถึงรายงานความคืบหน้าในประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิข้างเคียง นอกจากนี้สมาคมฯ ยังเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการของอุตสาหกรรมบันเทิงด้านต่างๆ ให้สื่อมวลชนได้รับทราบ
อีกด้วย

– สร้างระบบเครือข่าย สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทยเป็นสมาชิกของ AMIAหรือ ASEAN Music Industry Association ซึ่งเป็นองค์กรอิสระของกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีบทบาทในเวทีของอาเซียนและเป็นสมาชิกระดับ National Group ของ IFPI (The International Federation of the Phonographic Industry) ซึ่งเป็นสมาพันธ์ผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียงระหว่างประเทศซึ่งมีสมาชิกกว่า 1,400 บริษัทจากกว่า 75 ประเทศ (90%) ทั่วโลกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน และเป็นการเปิดช่องให้มีการร่วมลงทุนระหว่างกันอีกด้วย

– ดำเนินการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทยจะดำเนินการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยมุ่งเน้นให้การศึกษาแก่ประชาชนและบุคคลทั่วไปตลอดจนนักเรียนนักศึกษา หรือผู้ประกอบการที่ประสงค์จะนำงานอันมีลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมบันเทิงไปใช้ในกิจกรรมของตน ให้มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิ์และการบังคับใช้สิทธิทางกฎหมาย รวมทั้งไม่สนับสนุนสิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ที่ผิดกฎหมายไป พร้อมกันเช่น การจัดสัมมนา, จัดนิทรรศการ หรือการตีพิมพ์เผยแพร่เอกสารและประชาสัมพันธ์รวมทั้งให้การสนับสนุนแก่การจัดกิจกรรมดังกล่าวทั้งโดยหน่วยงานของรัฐ และเอกชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานนอกเหนือไปจากการปราบปรามด้วยอีกทางหนึ่ง

– พัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศ การสร้างเครือข่ายและการเชื่อมโยงติดต่อกับอุตสาหกรรมบันเทิงแขนงต่างๆทั้งในและต่างประเทศจะเป็นหนทางหนึ่งที่น่าจะทำให้เกิดผลดีต่ออุตสาหกรรมบันเทิงของไทยนอกจากจะทำให้เกิดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้ทัดเทียมและก้าวไปสู่ความเป็นสากลได้แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกันได้เป็นอย่างดีสมาคมฯ จะดำเนินการประสานงานและติดต่อกับอุตสาหกรรมบันเทิงของประเทศอื่นๆเพื่อให้เกิดการติดต่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน นอกจากนี้ สมาคมฯจะจัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวงการอุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศไทย

– ศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจเพลง สมาคมฯ มีหน่วยงาน Phonorights (Thailand) Ltd.และ Music One Digital Co.,Ltd.ซึ่งทำหน้าที่ประสานงานให้ข้อมูลเพลง, ศิลปิน และกิจกรรมของค่ายเพลงสมาชิกรวมถึงการขออนุญาตการใช้งานเพลงทั้งสากลและไทย ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/teca.ifpi

***********************************************

สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย (TECA)
23/8 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์. 0-2203-1002-3 โทรสาร. 0-2203-1010
support@phonorights.com, songyot@teca.co.th 

***************************************************

TECA_Logo

 facebook_circle_color


International Standard Recording Code (ISRC)


รหัส
ISRC คืออะไร

ย่อมาจาก International Standard Recording Code

คือ รหัสสากลของสิ่งบันทึกเสียงซึ่งสามารถใช้ได้ทั่วโลกโดยจะแสดงแหล่งที่มาแต่ละประเทศของสิ่งบันทึกเสียง

 

รหัส ISRC  มีประโยชน์อย่างไร

เจ้าของสิ่งบันทึกเสียงที่ต้องการนำผลงานสิ่งบันทึกเสียงไปทำการค้าการตลาดในต่างประเทศรวมทั้งการจำหน่ายสิ่งบันทึกเสียงทางดิจิตอล ซึ่งมีข้อบังคับให้มีรหัส ISRC เพื่อรับรองว่าผลงานสิ่งบันทึกเสียงดังกล่าวมีที่มาอย่างถูกต้อง รหัส ISRC  สามารถใช้ได้ทั่วโลก

 

ใครเป็นผู้มีหน้าที่ออกรหัส ISRC

TECA (Thai Entertainment Trade Association) หรือสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย ซึ่งเป็นองค์กรประจำประเทศไทยของ IFPI : International Federation of the Phonographic Industry เป็นผู้มีหน้าที่ออก รหัส ISRC หรือเป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยในการออก รหัส ISRC ของสิ่งบันทึกเสียง

 

หลักเกณฑ์ในการออกรหัส ISRC

TECA จะพิจารณารายละเอียดเอกสารคำขอ ISRC Allocation Form ตามฟอร์มแนบเพื่อพิจารณาหากถูกต้องตรงตามกฎข้อบังคับและเงื่อนไข TECA จะออกรหัส ISRC

การออกรหัส ISRC ทาง TECA จะเป็นผู้กำหนดรหัส ISRC นำหน้าตั้งต้น 7 หลักในครั้งแรกหลังจากนั้นเจ้าของสิ่งบันทึกเสียงสามารถกำหนดรหัสลำดับสิ่งบันทึกเสียงของตนเองต่อไป

 

การส่งรายงานแจ้งรหัส ISRC

ทุกสิ้นเดือนหรือทุกไตรมาส เจ้าของสิ่งบันทึกเสียงมีหน้าที่ต้องส่งรายงานแจ้งรหัส ISRC ที่ได้กำหนดออกไปมายัง TECA เพื่อแจ้งรหัส ISRC ที่ออกไปยังฐานข้อมูลกลางสำหรับการทำธุรกรรมทางดิจิตอลและการค้าระหว่างประเทศทั่วโลก และเพื่อป้องกันการแอบอ้างซ้ำซ้อนจากบุคคลอื่น

 

ตัวอย่างรหัส ISRC 

 

TH – AAA-YY-XXXXX” คือ

 

TH คือ รหัสประเทศ THAILAND ทาง TECA เป็นผู้ออกรหัสประเทศ ซึ่งจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

 

AAA คือ รหัสบริษัทของเจ้าของสิ่งบันทึกเสียงผู้ขอรหัสซึ่งจะต้องไม่ซ้ำกับรหัสรายอื่นโดย TECA จะเป็นผู้กำหนดรหัสบริษัทให้ รหัสบริษัทจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

 

YY คือ ปี ค.ศ. ที่เจ้าของลิขสิทธิ์ได้ทำสิ่งบันทึกเสียง (Mastering) เสร็จสมบูรณ์ โดยที่ TECA จะออกให้เป็น ค.ศ.ปัจจุบันที่ขอรหัส โดยรหัสปี ค.ศ.จะกำหนดเปลี่ยนไปตาม ปี ค.ศ.  ที่สิ่งบันทึกเสียง (Mastering) นั้นๆ ผลิตเสร็จสมบูรณ์ และในปีต่อไปก็ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน

 

XXXXX คือ รหัสที่ทางผู้ผลิตหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ต้องกำหนดลำดับเองตามความเหมาะสม

 

เอกสารและขั้นตอนสำหรับการขอรหัส ISRC 

  1. กรอกแบบฟอร์ม (ISRC Allocation Form) Download  หรือ teca.co.th
  2. นิติบุคคล – สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน, สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองบริษัทฯ (พร้อมประทับตราบริษัทฯ)
  3. บุคคลธรรมดา – สำเนาบัตรประชาชน หรือกรณีเป็นบุคคลต่างด้าวให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง

หมายเหตุ : เอกสารตามข้อ 2 และ 3 ต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วยผู้มีอำนาจลงนามทุกหน้า

4. ส่งหลักฐานให้กับ TECA พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมจำนวน 1,605 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) สามารถชำระค่าธรรมเนียมโดยการโอนผ่านธนาคาร ตามด้านล่างนี้

 ชื่อบัญชี:  สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย

                  ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่

                  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 028-2-06044-4

**เมื่อชำระแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ อีเมล์ silikorn@teca.co.th หรือโทรสาร : 02-203-1010 หากเป็นโทรสารรบกวนโทรแจ้งคุณสิริกร แสนทวีสุข โทรศัพท์.02-203-1002-3  ต่อ 404

 

ค่าธรรมเนียมสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% ตามชื่อที่อยู่ดังนี้

          สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย

          23/8 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

          เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 1 0 9 5 4 5 0 0 0 0 8 1

ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากได้รับหลักฐานและรับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว TECA จะแจ้งรหัส ISRC ให้โดยทางอีเมล์หรือโทรสารที่แจ้งไว้ พร้อมกับจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีทางไปรษณีย์

 

หน้าที่ของเจ้าของสิ่งบันทึกเสียงผู้ที่ได้รับ รหัส ISRC

การส่งรายงานแจ้งรหัส ISRC

เจ้าของสิ่งบันทึกเสียงมีหน้าที่ต้องส่งรายงานแจ้งรหัส ISRC ที่ได้กำหนดออกไปมายัง TECA เพื่อแจ้งรหัส ISRC ที่ออกไปยังฐานข้อมูลกลางสำหรับการทำธุรกรรมทางดิจิตอลและการค้าระหว่างประเทศทั่วโลกและเพื่อป้องกันการแอบอ้างซ้ำซ้อนจากบุคคลอื่น

 

1.    ทุกสิ้นเดือนหรือทุกไตรมาสเมื่อมีการออกหมายเลขรหัส ISRC สำหรับสิ่งบันทึกเสียง (Mastering) ที่ผลิตขึ้น เจ้าของลิขสิทธิ์มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลให้ TECA มายังอีเมล์ silikorn@teca.co.th This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของ TECA ข้างต้นหรือทางโทรสารที่หมายเลข 02 203-1010

2.    รายละเอียดข้อมูลที่ต้องแจ้งดังต่อไปนี้

ลำดับ หมายเลข ISRC ชื่ออัลบั้ม ชื่อเพลง ชื่อนักร้อง ประเภทสินค้า

* ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ รหัส ISRC ได้ที่ www.teca.co.th หรือ  www.ifpi.org *

   Download :  ISRC Handbook PicISRC Handbook / ISRC Code TECAISRC Allocation From