side-area-logo

THAI ENTERTAINMENT CONTENT TRADE ASSOCIATION

สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย
TECA_Logo

TH | EN     facebook_circle_color


สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย 

สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย  หรือ Thai Entertainment Content Trade Association “TECA” เกิดจากการรวมตัวกันระหว่างบริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับธุรกิจบันเทิงของไทยและต่างประเทศ เริ่มดำเนินงานเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2545 เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร และเป็น National Group ของ IFPI (The International Federation of the Phonographic Industry) ซึ่งมีสมาชิกกว่า 8,000 บริษัทจากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก

บทบาทหน้าที่

 บทบาทของสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย ความสำเร็จของอุตสาหกรรมบันเทิงขึ้นอยู่กับความสามารถในการลงทุนและการพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าบทบาทของสมาคมฯ การเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่อุตสาหกรรมบันเทิงทุกแขนงให้ตระหนักถึงศักยภาพที่ตนที่มีอยู่ ดังนั้นสมาคมฯ จึงแสวงหากิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจของมวลสมาชิกให้เกิดการพัฒนาและการสร้างสรรค์งานใหม่ๆ ออกสู่สังคม ซึ่งกิจกรรมเหล่านั้นได้แก่

– สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดบทบัญญัติกฎหมายภายในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อให้มีการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะการละเมิดลิขสิทธิ์โดยอาศัยเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวกับงานสิ่งบันทึกเสียงและอุตสาหกรรมบันเทิง นอกจากนี้สมาคมฯ ยังเป็นตัวแทนของสมาชิกในการร้องเรียนเพื่อรักษาผลประโยชน์และร่วมเจรจาในการดำเนินการทางนิติบัญญัติด้วย

– ต่อต้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอาชญากรรมที่คุกคามอุตสาหกรรมบันเทิงมาโดยตลอดโดยในแต่ละปีจะสร้างความเสียหายต่อธุรกิจเป็นมูลค่านับหลายพันล้านบาท ดังนั้น สมาคมฯจึงได้เข้าร่วมในกิจกรรมการต่อต้านการละเมิดลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ  ของอุตสาหกรรมบันเทิง โดยดำเนินการร่วมกับภาครัฐเพื่อให้เกิดมาตรการคุ้มครองทางกฎหมายที่เพียงพอและมีการบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ

– ให้คำปรึกษาแก่สมาชิกเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์, สัญญาและอื่นๆ เพื่อสมาชิกในสถานะภาคธุรกิจ หรือ ภาคการคิดสร้างสรรค์ สามารถดำเนินกิจกรรมของตนไปได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการดำเนินการปกป้องสิทธิ์จากผู้กระทำละเมิดเนื่องจากสมาคมฯ เป็นผู้ดำเนินการต่อต้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแก่สมาชิก

– แสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย ได้ร่วมในการคิดค้นพัฒนาวิทยาการสมัยใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของอุตสาหกรรมบันเทิงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พัฒนาการทางด้านอินเตอร์เน็ต และการผลิตสิ่งบันทึกเสียงในรูปแบบ Digital และAnalog เพื่อป้องกันการทำละเมิด

– จัดหาข้อมูลข่าวสาร สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทยจัดหาข้อมูลข่าวสารและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติต่างๆ ในอุตสาหกรรมบันเทิงทั่วโลก เช่น สถิติการจำหน่าย, สถิติการละเมิด, มูลค่าของตลาด,รายงานสภาพการตลาดอุตสาหกรรมบันเทิงทั้งของไทยและต่างประเทศ, ข้อมูลวิชาการตลอดถึงรายงานความคืบหน้าในประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิข้างเคียง เช่น รายงานสถิติธุรกิจสิ่งบันทึกเสียงทั่วโลก Global Music Report (GMR), การศึกษาค้นคว้าพัฒนาการทางอุตสาหกรรมดนตรี ศิลปิน และ Music Cities

– สร้างระบบเครือข่าย สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทยเป็นสมาชิกระดับ National Group ของ IFPI ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน และเป็นการเปิดช่องให้มีการร่วมลงทุนระหว่างกันอีกด้วย โดยได้รับมอบหมายหน่วยงานแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยในการออกรหัส The International Standard Recording Code (ISRC) งานสิ่งบันทึกเสียง

– ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทยจะดำเนินการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยมุ่งเน้นให้การศึกษาแก่ประชาชนและบุคคลทั่วไปตลอดจนนักเรียนนักศึกษา หรือผู้ประกอบการที่ประสงค์จะนำงานอันมีลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมบันเทิงไปใช้ในกิจกรรมของตน ให้มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิ์และการบังคับใช้สิทธิทางกฎหมาย รวมทั้งไม่สนับสนุนสิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ที่ผิดกฎหมายไป พร้อมกันเช่น การจัดสัมมนา, จัดนิทรรศการ หรือการตีพิมพ์เผยแพร่เอกสารและประชาสัมพันธ์รวมทั้งให้การสนับสนุนแก่การจัดกิจกรรมดังกล่าวทั้งโดยหน่วยงานของรัฐ และเอกชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานนอกเหนือไปจากการปราบปรามด้วยอีกทางหนึ่ง

– พัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศ การสร้างเครือข่ายและการเชื่อมโยงติดต่อกับอุตสาหกรรมบันเทิงแขนงต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศจะเป็นหนทางหนึ่งที่น่าจะทำให้เกิดผลดีต่ออุตสาหกรรมบันเทิงของไทยนอกจากจะทำให้เกิดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้ทัดเทียมและก้าวไปสู่ความเป็นสากลได้แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกันได้เป็นอย่างดีสมาคมฯ จะดำเนินการประสานงานและติดต่อกับอุตสาหกรรมบันเทิงของประเทศอื่นๆ  เพื่อให้เกิดการติดต่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน นอกจากนี้ สมาคมฯจะจัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวงการอุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศไทย

– ประสานงานร่วมกับองค์กรจัดการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ให้สมาชิก โดยมี Phonorights (Thailand) Ltd. “PNR” ภายใต้ IFPI ซึ่งเป็นองค์กรบริหารจัดการลิขสิทธิ์เผยแพร่ต่อสาธารณชนและทำซ้ำเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน รวมถึงเป็นศูนย์กลางข้อมูลของสมาชิกโดยทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงการประสานงานให้ข้อมูลเพลง, ศิลปิน และกิจกรรมของค่ายเพลงสมาชิกรวมถึงการขออนุญาตการใช้งานเพลงทั้งสากลและไทย

สมาชิกของสมาคมฯ

บริษัท บีอีซี เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)/ BEC-TERO Entertainment (Public) Co.,Ltd

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) /BEC World (Public) Co.,Ltd

บริษัท โซนี่ มิวสิค เอนเทอร์เทนเมนต์ โอเปอร์เรติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด/ Sony Music Entertainment Operating (Thailand) Co.,Ltd

บริษัท ยูนิเวอร์ซัล มิวสิค (ประเทศไทย) จำกัด/ Universal Music (Thailand) Co.,Ltd

บริษัท วอร์นเนอร์ มิวสิค (ประเทศไทย) จำกัด / Warner Music (Thailand) Co.,Ltd

บริษัท สไปร์ซซี่ ดิสก์ จำกัด /Spicy disc Co.,Ltd

บริษัท มิวซิกมูฟ จำกัด / MUZIK MOVE Co.,Ltd

บริษัท วอท เดอะ ดัก จำกัด/ What the Duck Co.,Ltd

บริษัท เคพีเอ็น มิวสิค แอนด์  เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด/ KPN Music and Entertainment Co.,Ltd

บริษัท รีโวล์ มิวสิค ครีเอชั่น จำกัด/ Revol Music Creation Co.,Ltd

บริษัท ฮิตแมน จำกัด/ Hitman Co.,Ltd

*******************************************************************************

ติดต่อสมาคมฯ:

สิริกร แสนทวีสุข  E-mail: Silikorn@teca.co.th; Tel 02 203-1002 ext 404

สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย (TECA)

23/8 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310, 

โทรศัพท์. 0-2203-1002-3 โทรสาร. 0-2203-1010, support@teca.co.th

TECA Profiles_UPDATE-2020-THAI -3NOV20203

TECA_Logo

 facebook_circle_color


International Standard Recording Code (ISRC)

รหัส ISRC คืออะไร ย่อมาจาก International Standard Recording Code คือ รหัสสากลของสิ่งบันทึกเสียงซึ่งสามารถใช้ได้ทั่วโลกโดยจะแสดงแหล่งที่มาแต่ละประเทศของสิ่งบันทึกเสียง รหัส ISRC  มีประโยชน์อย่างไร เจ้าของสิ่งบันทึกเสียงที่ต้องการนำผลงานสิ่งบันทึกเสียงไปทำการค้าการตลาดในต่างประเทศรวมทั้งการจำหน่ายสิ่งบันทึกเสียงทางดิจิตอล ซึ่งมีข้อบังคับให้มีรหัส ISRC เพื่อรับรองว่าผลงานสิ่งบันทึกเสียงดังกล่าวมีที่มาอย่างถูกต้อง รหัส ISRC  สามารถใช้ได้ทั่วโลก ใครเป็นผู้มีหน้าที่ออกรหัส ISRC TECA (Thai Entertainment Trade Association) หรือสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย ซึ่งเป็นองค์กรประจำประเทศไทยของ IFPI : International Federation of the Phonographic Industry เป็นผู้มีหน้าที่ออก รหัส ISRC หรือเป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยในการออก รหัส ISRC ของสิ่งบันทึกเสียง หลักเกณฑ์ในการออกรหัส ISRC TECA จะพิจารณารายละเอียดเอกสารคำขอ ISRC Allocation Form ตามฟอร์มแนบเพื่อพิจารณาหากถูกต้องตรงตามกฎข้อบังคับและเงื่อนไข TECA จะออกรหัส ISRC การออกรหัส ISRC ทาง TECA จะเป็นผู้กำหนดรหัส ISRC นำหน้าตั้งต้น 7 หลักในครั้งแรกหลังจากนั้นเจ้าของสิ่งบันทึกเสียงสามารถกำหนดรหัสลำดับสิ่งบันทึกเสียงของตนเองต่อไป   การส่งรายงานแจ้งรหัส ISRC ทุกสิ้นเดือนหรือทุกไตรมาส เจ้าของสิ่งบันทึกเสียงมีหน้าที่ต้องส่งรายงานแจ้งรหัส ISRC ที่ได้กำหนดออกไปมายัง TECA เพื่อแจ้งรหัส ISRC ที่ออกไปยังฐานข้อมูลกลางสำหรับการทำธุรกรรมทางดิจิตอลและการค้าระหว่างประเทศทั่วโลก และเพื่อป้องกันการแอบอ้างซ้ำซ้อนจากบุคคลอื่น ตัวอย่างรหัส ISRC    TH – AAA-YY-XXXXX” คือ   TH คือ รหัสประเทศ THAILAND ทาง TECA เป็นผู้ออกรหัสประเทศ ซึ่งจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้   AAA คือ รหัสบริษัทของเจ้าของสิ่งบันทึกเสียงผู้ขอรหัสซึ่งจะต้องไม่ซ้ำกับรหัสรายอื่นโดย TECA จะเป็นผู้กำหนดรหัสบริษัทให้ รหัสบริษัทจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้   YY คือ ปี ค.ศ. ที่เจ้าของลิขสิทธิ์ได้ทำสิ่งบันทึกเสียง (Mastering) เสร็จสมบูรณ์ โดยที่ TECA จะออกให้เป็น ค.ศ.ปัจจุบันที่ขอรหัส โดยรหัสปี ค.ศ.จะกำหนดเปลี่ยนไปตาม ปี ค.ศ.  ที่สิ่งบันทึกเสียง (Mastering) นั้นๆ ผลิตเสร็จสมบูรณ์ และในปีต่อไปก็ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน   XXXXX คือ รหัสที่ทางผู้ผลิตหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ต้องกำหนดลำดับเองตามความเหมาะสม เอกสารและขั้นตอนสำหรับการขอรหัส ISRC 

  1. กรอกแบบฟอร์ม (ISRC Allocation Form) Download  หรือ teca.co.th
  2. นิติบุคคล – สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน, สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองบริษัทฯ (พร้อมประทับตราบริษัทฯ)
  3. บุคคลธรรมดา – สำเนาบัตรประชาชน หรือกรณีเป็นบุคคลต่างด้าวให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง

หมายเหตุ : เอกสารตามข้อ 2 และ 3 ต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วยผู้มีอำนาจลงนามทุกหน้า 4. ส่งหลักฐานให้กับ TECA พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมจำนวน 1,605 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) สามารถชำระค่าธรรมเนียมโดยการโอนผ่านธนาคาร ตามด้านล่างนี้  

ชื่อบัญชี:  สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย                   

ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 028-2-06044-4

**เมื่อชำระแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ อีเมล์ silikorn@teca.co.th หรือโทรสาร : 02-203-1010 หากเป็นโทรสารรบกวนโทรแจ้งคุณสิริกร แสนทวีสุข โทรศัพท์.02-203-1002-3  ต่อ 404   ค่าธรรมเนียมสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% ตามชื่อที่อยู่ดังนี้          

สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย  23/8 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310          

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 1 0 9 5 4 5 0 0 0 0 8 1 ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากได้รับหลักฐานและรับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว TECA จะแจ้งรหัส ISRC ให้โดยทางอีเมล์หรือโทรสารที่แจ้งไว้ พร้อมกับจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีทางไปรษณีย์ หน้าที่ของเจ้าของสิ่งบันทึกเสียงผู้ที่ได้รับ รหัส ISRC การส่งรายงานแจ้งรหัส ISRC เจ้าของสิ่งบันทึกเสียงมีหน้าที่ต้องส่งรายงานแจ้งรหัส ISRC ที่ได้กำหนดออกไปมายัง TECA เพื่อแจ้งรหัส ISRC ที่ออกไปยังฐานข้อมูลกลางสำหรับการทำธุรกรรมทางดิจิตอลและการค้าระหว่างประเทศทั่วโลกและเพื่อป้องกันการแอบอ้างซ้ำซ้อนจากบุคคลอื่น 1. ทุกสิ้นเดือนหรือทุกไตรมาสเมื่อมีการออกหมายเลขรหัส ISRC สำหรับสิ่งบันทึกเสียง (Mastering) ที่ผลิตขึ้น เจ้าของลิขสิทธิ์มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลให้ TECA มายังอีเมล์ silikorn@teca.co.th This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของ TECA ข้างต้นหรือทางโทรสารที่หมายเลข 02 203-1010 2. รายละเอียดข้อมูลที่ต้องแจ้งดังต่อไปนี้

ลำดับ หมายเลข ISRC ชื่ออัลบั้ม ชื่อเพลง ชื่อนักร้อง ประเภทสินค้า

* ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ รหัส ISRC ได้ที่ www.teca.co.th หรือ  www.ifpi.org *    

 

การจดรหัส ISRC CODE ให้กับงานสิ่งบันทึกเสียง/ Applying for ISRC CODE 

Download :  ISRC Handbook PicISRC Handbook / ISRC INFORMATION / ISRC Allocation From /แบบฟอร์มรายงานของงานสิ่งบันทึกเสียง_ISRC Code Report / ตัวอย่างหนังสือรับรองสิทธิ์งานสิ่งบันทึกเสียงเพื่อขอออกรหัส / Example Letter of the Certificate of Rights in Sound Recording Works