side-area-logo

D Gerrard สานต่อโปรเจ็คท์พิเศษ “BNM X WAYFER” (BRANDNEW MUSIC X WAYFER) ด้วยเพลงใหม่ “Come Back To Me” ที่เป็นการร่วมงานกับศิลปินอาร์แอนด์บีชื่อดังจากเกาหลี Bumkey