การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สิทธิ์ทางปัญญา มิได้เป็นการรับรองสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์แต่อย่างใด แต่เป็นการแจ้งต่อหน่วยงานราชการว่าตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่แจ้งไว้เท่านั้น โดยผู้แจ้งต้องรับรองตนเองว่าเป็นเจ้าของผลงานที่นำมาแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และหนังสือรับรองที่กรมทรัพย์ออกให้ มิได้รับรองว่าผู้แจ้งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่แท้จริง โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้

  1. ขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ได้ที่ Link: https://copyright.ipthailand.go.th
  2. ขั้นตอนการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ออนไลน์ Link: https://www.youtube.com/watch?v=0QNg3ka7DgQ