ลิขสิทธิ์เพลงคืออะไร (What Is Music Copyright?)

ตัวอย่าง VDO ภาพยนตร์โฆษณา

เมื่อคุณได้ยินเสียงเพลงๆ หนึ่ง คุณรู้หรือไม่ว่าเพลงนั้นจะประกอบด้วยลิขสิทธิ์ 2 สิทธิ์ คือ
Musical Work (Lyric and Melody) + Sound Recording = Song

1. สิทธิ์นักประพันธ์หรืองานดนตรีกรรม (Musical Composition) คืองานเพลงที่ผู้ประพันธ์ (เนื้อร้อง และทำนอง) แต่งขึ้นเพื่อบรรเลงหรือขับร้อง ไม่ว่าจะรวมทำนองและคำร้อง หรือทำนองอย่างเดียว
Musical Work means a work with respect to a song which is composed for playing or singing whether the lyric or melody, including arranged and transcribed musical note or musical diagram.

2. สิทธิ์สิ่งบันทึกเสียง (Sound Recording) คือ งานเพลงประกอบด้วยเสียงดนตรี เสียงการแสดง หรือเสียงอื่นใด โดยบันทึกลงในวัสดุไม่ว่าจะมีลักษณะใด ๆ อันสามารถที่จะนำมาเล่นซ้ำได้อีกโดยผ่านเครื่องมือสำหรับการใช้วัสดุนั้น ๆ
Sound Recording (or master recording) means a work which consists of sequence of music, sound of a performance or any sound recorded on any kind of material and capable of being replayed with an equipment necessary for such material

อีกหนึ่งสิทธิ์ที่ควรรู้จักและสำคัญไม่ต่างจากสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้นที่กล่าวมาแล้วคือ

สิทธิ์งานเผยแพร่สู่สาธารณชน (Public Performance) หมายถึง การทำให้ปรากฏต่อสาธารณชน โดยการแสดง การบรรยาย การบรรเลง การทำด้วยเสียงและหรือภาพ การจำหน่าย หรือโดยวิธีอื่นใดซึ่งงานที่ได้จัดทำขึ้น เช่น ทางวิทยุ โทรทัศน์ โรงแรม ร้านอาหารหาร หรือสื่อใด ๆ ที่ถือว่าเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่
Pubic Performance Right means a work which is communicated to public by means of radio broadcasting, sound or video broadcasting on television or by any other similar means.

การขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์เพลง อาทิเช่น เพื่อประกอบภาพยนตร์โฆษณาทางทีวี วิทยุ ภาพยนตร์ หรือละคร ฯ
Music for Advertisement on TV, Radio, Film, TV Series, etc. = Synchronization

ลิขสิทธิ์ที่คลอบคลุมในการขออนุญาตใช้สิทธิ์ในงานเพลงจะมี 3 สิทธิ์ ดังนี้
Synchronization License will cover 3 rights:

1. สิทธิ์นักประพันธ์หรืองานดนตรีกรรม (Musical Composition)
2. สิทธิ์สิ่งบันทึกเสียง (Sound Recording)
3. สิทธิ์งานเผยแพร่สู่สาธารณชน (Public Performance)

ด้วยสิทธิ์ที่ต้องขออนุญาตดังกล่าวข้างต้น ดูค่อนช้างซับซ้อนในการติดต่อประสานกับเจ้าของสิทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเพลงต่างประเทศ

ดังนั้น Phonorights จึงเป็นตัวแทน และหน่วยงานในประเทศไทยในการติดต่อและประสานขออนุญาตกับเจ้าของลิขสิทธิ์ ให้แก่ผู้ที่ต้องการใช้เพลงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเพลงไทย หรือเพลงต่างประเทศ โดย Phonorights ดำเนินการตรวจสอบลิขสิทธิ์กับองค์กรนักประพันธ์ต่างประเทศ ๆ  อันได้แก่ Fujipacific Music (S.E. Asia) Ltd., PEERMUSIC (S.E. Asia) Limited, Warner Chappell Music, One Asia Music, Universal Music Publishing, SonyATV, EMI Music Publishing เป็นต้น   เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการใช้งานเพลงอันมีลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง

Phonorights is cooperation for all about music copyright for business (B-to-C), and (B-to-B).  Our important members and strategic partners are major international music recording companies and publishers.

Major Publishers

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ (Contact us) :

คุณจรุวรรณ  อมรรัตน์กูลกิจ (เกี๊ยว) โทร. 02 203 1002-3 ต่อ 203
Khun Jaruwan Amornratkoolkich (Giew) Tel. 02 203 1002 – 3 ext. 203